Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Reisorganisator:  Kobutex,  eveneens handelend onder de naam”Kobutex Motorreizen”, als zijnde degene die, in de uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep van personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt, hierna te noemen ““Kobutex Motorreizen””. 

“Kobutex Motorreizen” is gevestigd te Mejontsmastraat 6, 9285 RE, Buitenpost
Telefoon: 06 15091210
E-mail: info@Kobutexmotorreizen.nl;
KVK: 01124528
IBAN: NL68 RABO 0118 2473 60 (t.a.v. Kobutex v.o.f.)

Reiziger: de wederpartij van “Kobutex Motorreizen”, degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of degene aan wie overeenkomstig artikel 7:506 BW de rechtsverhouding tot “Kobutex Motorreizen” is overgedragen;

Reisovereenkomst:  de overeenkomst waarbij “Kobutex Motorreizen” zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten:

 • vervoer;
 • verblijf;
 • een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt.
 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen “Kobutex Motorreizen” en wederpartij betreffende overeengekomen werkzaamheden of diensten, waaronder het boeken van georganiseerde motorreizen.

Website “Kobutex Motorreizen”: www.kobutexmotorreizen.nl

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijk erkende feestdagen;

Kalenderdagen: alle dagen;

Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst (de totstandkoming, de inhoud, de uitvoering en nakoming daarvan) tussen “Kobutex Motorreizen” en de reiziger.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met “Kobutex Motorreizen”, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3: De overeenkomst

3.1. ”Kobutex Motorreizen” biedt op haar website reizen aan. Alle tarieven zijn uitgedrukt in Euro en zijn onderhevig aan wijzigingen. De tarieven zijn per persoon op basis van een kamer voor 2 personen, waarbij voor andere aantallen andere voorwaarden gelden. 

3.2. De reiziger kan via de website, email, telefonisch of na een persoonlijk gesprek een aanvraag doen voor een reis. Om het voor “Kobutex Motorreizen” mogelijk te maken een offerte uit te brengen is het noodzakelijk dat zij een volledig ingevuld offerteformulier ontvangt.

3.3. ”Kobutex Motorreizen” verstrekt voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst relevante algemene informatie over de vereiste reisdocumenten voor zover de reiziger de Nederlandse nationaliteit bezit en formaliteiten op gezondheidsgebied die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn. “Kobutex Motorreizen” maakt deze informatie op haar website kenbaar.

3.4. ”Kobutex Motorreizen” attendeert de reiziger erop dat de reiziger een annuleringsverzekering en/of reisverzekering dient af te sluiten bij een door de reiziger te kiezen verzekeringsagent.

3.5. Na een door de reiziger gedane aanvraag voor een reis verstrekt “Kobutex Motorreizen” een offerte betreffende de voornoemde reis. In deze offerte zijn de details opgenomen betreffende de gekozen reis, zoals de verblijfsperiode, de plaats(en) van verblijf, de te gebruiken vervoermiddelen, toeristische diensten enzovoorts. Een offerte is tot 7 dagen na dagtekening geldig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.6. Bij de offerte ontvangt de reiziger een boekingsformulier.

3.7. De overeenkomst komt tot stand door het aanvaarden van het aanbod van “Kobutex Motorreizen” inclusief de toepasselijke voorwaarden. Indien “Kobutex Motorreizen” van de reiziger het ondertekende boekingsformulier ontvangt is de overeenkomst tot stand gekomen.

3.8. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger een bevestiging hiervan met een afschrift van hetgeen is overeengekomen alsmede een factuur voor een aanbetaling van 30% van de reissom.

3.9. In geval van wijzigingen in het programma vóór vertrek zal de reiziger een gewijzigde reisovereenkomst ontvangen waarin de van de reis deel uitmakende diensten zijn opgenomen waarbij is aangegeven welke diensten inclusief danwel exclusief zijn.

3.10. Hoewel “Kobutex Motorreizen” haar reisprogramma’s met de uiterste zorgvuldigheid samenstelt, kunnen volgorde of tijden in de reisprogramma’s op onderdelen afwijken. Als dit het geval is kan de beschrijving in het programma worden beschouwd als de basis van het reisprogramma.

3.11. Extra uitgaven door de reiziger gedaan in hotels of tijdens de reis zoals wasserette, telefoonkosten, niet in het reisprogramma vermelde maaltijden etc. komen altijd voor rekening van de reiziger.

 

Artikel 4: Verplichtingen van de Reiziger

4.1. De reiziger verstrekt “Kobutex Motorreizen” uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

4.1A. De reiziger is verplicht bij deelname aan een door “Kobutex Motorreizen” georganiseerde reis, zijn motor technisch in een goede conditie te laten verkeren, bij gebreke waarvan Kobutex Motorreizen” gerechtigd zal zijn de reiziger uit te sluiten van de geboekte reis. In dat geval zal er geen restitutie van de betaalde reissom plaatsvinden.

4.2. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

4.3. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) en “Kobutex Motorreizen” verloopt uitsluitend via de aanmelder.

4.4. De reiziger is verantwoordelijk voor tijdige inwinning van informatie bij de daartoe bevoegde instanties betreffende de benodigde reisdocumenten en formaliteiten op gezondheidsgebied en te controleren of de verstrekte informatie ten tijde van vertrek nog actueel is.

4.5. Vliegtijden zijn onderhevig aan wijzigingen die onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij vallen. De reiziger is verplicht om en zelf verantwoordelijk voor tijdig voor aanvang van heen en terugreis te informeren naar de exacte vertrektijd.

4.6. Luchtvaartmaatschappijen leggen tevens beperking op t.a.v. tickets alsmede ten aanzien van de hoeveelheid/gewicht bagage, het al dan niet vergoeden van verlies van bagage, het opleggen van boetes enzovoorts. De reiziger dient zich hiervan op de hoogte te stellen.

4.7. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van “Kobutex Motorreizen” ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van een correcte reiziger. Ook is de reiziger, welke betrokken is geweest bij een ongeval, verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Kobutex Motoren.

4.8. Een reiziger die zodanig hinder of last oplevert, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door “Kobutex Motorreizen” van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van “Kobutex Motorreizen” in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van de hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

4.9. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als bedoeld in het artikel “klachten” te voldoen.

Artikel 5: Betalingen

5.1. Na het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. In het geval van een groep (>10 reizigers) dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. De reiziger, in het geval van een groep, de aanmelder als bedoeld in artikel 4.3, ontvangt hiervoor een factuur. Deze factuur dient binnen 2weken na factuurdatum te worden voldaan middels overmaking van het bedrag op het rekeningnummer van “Kobutex Motorreizen”. Na ontvangst van deze betaling zal “Kobutex Motorreizen” eerst een aanvang nemen met de voorbereidingen van de geboekte reis en gaat “Kobutex Motorreizen” ervan uit dat de reiziger de met de reis gemoeide reisvoorwaarden heeft geaccepteerd.

5.2. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6weken voor de vertrekdag te zijn bijgeschreven op de bankrekening van “Kobutex Motorreizen”. De reiziger is in verzuim als niet tijdig is betaald. Bij niet tijdige betaling, ontvangt de reiziger een betalingsherinnering waarin de reiziger een termijn van veertien kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. “Kobutex Motorreizen” heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

5.3. Indien de overeenkomst binnen 30 dagen voor de dag van vertrek tot stand komt, dient de gehele reissom bij het sluiten van de overeenkomst direct worden betaald.

5.4. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens “Kobutex Motorreizen” heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle met de invordering van het verschuldigde bedrag of bedragen gemoeide kosten – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke – voor rekening van de reiziger, onverminderd de overigens aan “Kobutex Motorreizen” toekomende rechten. 

5.4A. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het onderstaande staffeltarief: 15% over de eerste € 2.500,- van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,-, 10% over de volgende € 2.500,-, 5% over de volgende € 5.000,-, 1% over de volgende € 190.000,- en 0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-)

Artikel 6: Wijzigen Reissom

6.1. “Kobutex Motorreizen” heeft het recht om tot 20 kalenderdagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen. “Kobutex Motorreizen” zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

6.2. De prijzen van vliegtickets zijn onderhevig aan wijzigingen tot het moment van uitgifte.

6.3. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in lid 1 af te wijzen. Hij moet op straffe van verval van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.

6.4. Indien de reiziger de verhoging afwijst, heeft “Kobutex Motorreizen” het recht de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 7: Reisbescheiden

7.1. Uiterlijk 10 kalenderdagen voor aanvang van de reis verstrekt “Kobutex Motorreizen” aan de reiziger de benodigde reisbescheiden betreffende de overeengekomen reis, het reisschema, eventuele vouchers en overige relevante informatie, tenzij dit redelijkerwijze niet van “Kobutex Motorreizen” gevergd kan worden.

7.2. Mocht de reiziger 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden hebben ontvangen, meldt hij dit per omgaande aan “Kobutex Motorreizen”.

7.3. In geval een reis wordt geboekt binnen 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek, zullen partijen nadere afspraken maken over het ter beschikking stellen van de reisbescheiden.

7.4. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde en vereiste documenten.

Artikel 8: Wijzigingen door de Reiziger

8.1. Indien de reiziger na het sluiten van de overeenkomst wijziging van de overeenkomst wenst, zal “Kobutex Motorreizen” nagaan of deze wijzigingen (nog) mogelijk zijn. Eventueel met deze wijzigingen gemoeide kosten zullen per omgaande door de reiziger worden voldaan.

8.2. Wijzigen van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende reizigers wordt beschouwd als annulering waarop het artikel betreffende opzegging/annulering door de reiziger van toepassing is.

8.3. Als de reiziger tijdens de reis besluit geen gebruik te maken van programmaonderdelen en/of excursies, maaltijden, accommodatie of andere diensten of gedeelten daarvan, kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van (gedeelte(s) van) de reissom.

8.4. Indien de reiziger wijzigingen wenst, een ander in de plaats wenst te stellen of de reis of onderdelen daarvan geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen eventuele kosten die “Kobutex Motorreizen” in dit kader heeft gemaakt, dient te maken of op basis van (wettelijke) regelgeving verschuldigd is, door de reiziger verschuldigd zijn en blijven en door reiziger te worden voldaan ongeacht hetgeen opgenomen in artikel 11.

Artikel 9: Indeplaatsstelling reiziger

9.1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander die aan alle voorwaarden van de reisovereenkomst voldoet. Een termijn van 7 dagen voor de aanvang van de reis wordt geacht in ieder geval tijdig te zijn.

9.2. De indeplaatsstelling vindt plaats door een daarop gerichte overeenkomst met de ander en schriftelijke mededeling daarvan door de overdragende reiziger aan “Kobutex Motorreizen”. De overdragende reiziger en de ander zijn beide hoofdelijk verbonden tot betaling van de reissom en de kosten in verband met de overdracht.

Artikel 10: Wijzigingen door "Kobutex Motorreizen"

10.1. ”Kobutex Motorreizen” heeft het recht de reisovereenkomst te wijzigen op een wezenlijk punt(en) wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. De reiziger kan de wijziging afwijzen.

10.2. ”Kobutex Motorreizen” mag de reisovereenkomst wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden wijzigen. Deze wijzigingen betreffen een of meer niet-wezenlijke punten. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

10.3. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden als bedoeld in artikel 12.2.

10.4. Indien de reiziger de wijziging(en) afwijst, kan “Kobutex Motorreizen” de reisovereenkomst opzeggen. In dat geval heeft de reiziger recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Artikel 11: Opzegging/Annulering door de reiziger

11.1. De reiziger kan de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekend schrijven voorzien van de handtekening van de reiziger.

11.2. De reiziger is bij opzegging / annulering naast eventuele verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten aan “Kobutex Motorreizen” verschuldigd:

 • bij annulering tot de 42ste dag(exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling;
 • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot en met de 28ste dag(exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot en met de 21ste dag (exclusief)voor de vertrekdag: 50% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag(exclusief) voor de vertrekdag : 75% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) voor de vertrekdag : 100% van de reissom;
 

11.3. Bij groepsreizen of gedurende het hoogseizoen kan “Kobutex Motorreizen” een aan de reiziger dan wel aanmelder, zoals bedoeld in artikel 4.2 bekend te maken andere annuleringsregeling hanteren.

11.4. Indien de reiziger niet verschijnt op de vertrekdag of geen gebruik maakt van de reis zonder opzegging of annulering blijft de reiziger de volledige reissom verschuldigd.

11.5. Bij annulering van door de reiziger bij “Kobutex Motorreizen” geboekte internationale vluchten en binnenlandse vluchten blijft de reiziger de overeengekomen som verschuldigd, ongeacht de termijn waarbinnen de annulering plaatsvindt.

11.6. Annulering buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 12: Opzegging door "Kobutex Motorreizen"

12.1. ”Kobutex Motorreizen” heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

12.2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van “Kobutex Motorreizen” aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

12.3. Als gewichtige omstandigheid geldt in ieder geval een negatief reisadvies, afgegeven door een daartoe bevoegde instantie.

12.4. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

12.5. Indien “Kobutex Motorreizen” opzegt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, biedt “Kobutex Motorreizen” een andere reis van gelijke of betere kwaliteit aan. De reiziger die dat aanbod niet aanvaardt heeft recht op teruggave van de reissom of indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

12.6. Indien de opzegging het gevolg is van overmacht, geldt voor “Kobutex Motorreizen” geen verplichting tot schadevergoeding. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en overmacht

13. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en 12 is “Kobutex Motorreizen” verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

13.2. Indien de reis niet verloopt conform de in het vorige lid bedoelde verwachtingen is de reiziger verplicht per omgaande daarvan mededeling te doen aan de in artikel 15 lid 1 bedoelde betrokkenen.

13.3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is “Kobutex Motorreizen” verplicht de schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan “Kobutex Motorreizen” is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp “Kobutex Motorreizen” bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

 • de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst is toe te rekenen aan de reiziger;
 • de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst die niet te voorzien was of kon worden opgeheven,
 • is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
 • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht, als bedoeld in artikel 12.6 dan wel aan een gebeurtenis die “Kobutex Motorreizen” of degene van wiens hulp “Kobutex Motorreizen” bij de uitvoerig van de reisovereenkomst gebruik maakt,met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.


13.4. ”Kobutex Motorreizen” is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend is “Kobutex Motorreizen” tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van “Kobutex Motorreizen” gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de reiziger. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen voor rekening van “Kobutex Motorreizen”, indien de tekortkoming in de nakoming aan “Kobutex Motorreizen” of aan de persoon van wiens hulp “Kobutex Motorreizen” bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, overeenkomstig het vorige lid is toe te rekenen. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan “Kobutex Motorreizen” zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.

Artikel 14: Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid "Kobutex Motorreizen"

14.1. Indien op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van “Kobutex Motorreizen” dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

14.2. ”Kobutex Motorreizen” is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

14.3. Indien “Kobutex Motorreizen” jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.

14.4. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van “Kobutex Motorreizen” voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van “Kobutex Motorreizen”.

14.5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van “Kobutex Motorreizen” gelden ook ten behoeve van werknemers van “Kobutex Motorreizen” en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel tenzij een Verdrag, Verordening of wet dit uitsluit.

Artikel 15: Klachten

15.1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 13 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering door de reiziger, gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich melden bij (in de hierna opgenomen volgorde): de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, “Kobutex Motorreizen”. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet dit in ieder geval onverwijld worden gemeld bij “Kobutex Motorreizen”.

15.2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid van de reiziger wordt opgelost, dient de reiziger dit schriftelijk te melden aan “Kobutex Motorreizen”.

15.3. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht ter plaatse en (eventuele) schriftelijke melding aan “Kobutex Motorreizen” heeft voldaan en de dienstverlener of “Kobutex Motorreizen” daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan het eventuele recht van de reiziger op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

15.4. Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden schriftelijk worden ingediend bij “Kobutex Motorreizen”, waarbij een kopie van de schriftelijke melding als bedoeld onder 15.2 wordt bijgevoegd.

15.5. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door “Kobutex Motorreizen” niet in behandeling genomen, tenzij het niet tijdig indienen niet aan de reiziger te wijten is. “Kobutex Motorreizen” zal ontvangst van de klacht alsmede het al dan niet in behandeling nemen schriftelijk bevestigen

15.6. ”Kobutex Motorreizen” zal binnen één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 16: Accomodaties

16.1. Alle accommodaties die door Kobutex motorreizen zijn vastgelegd, zijn met zorg door ons zelf geselecteerd. Als je voor een verblijf op een 1-persoonskamer kiest, is een toeslag. Deze toeslag is een compensatie voor de eigenaar van de accommodatie, omdat je als  alleen gebruiker  vrijwel altijd een 2-persoonskamer bezet. Let erop dat bij veel reizen slechts een beperkt aantal 1- persoonskamers beschikbaar is. Wacht dus niet te lang met boeken om teleurstellingen te voorkomen.

16.2. De bezetting van de accommodaties vindt plaats op indeling. Uiteraard houden wij zoveel mogelijk rekening met je voorkeur. Vermeld het daarom altijd als je een allergie hebt of vegetariër bent. Wij kunnen dit dan tijdig aan de hotels doorgeven. Kies je bij een groepsreis voor een 2-persoonskamer op indeling en zijn er geen andere deelnemers die daarvoor kiezen, dan zijn wij genoodzaakt de 1-persoonstoeslag te berekenen.

Artikel 17: Wetgeving inzake reisaanbieders (artikel 7:512 Burgerlijk Wetboek)

17.1. De reisorganisator neemt de maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorggedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen, dient, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval te worden zorggedragen voor de terugreis.

17.2. De reisorganisator maakt de in het eerste lid bedoelde maatregelen openbaar door deze te vermelden in de algemeen verkrijgbare prospectus of andere publicatie, bedoeld in artikel 501, of op andere begrijpelijke en toegankelijke wijze.

17.3. Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Vanwege de hoge kosten en voorwaarden die nodig zijn om lid te worden en te blijven van SGR heeft Kobutex Motorreizen besloten zich niet aan te sluiten bij SGR. Vanaf de oprichting is het bij Kobutex Motorreizen nog nooit voorgekomen dat een deelnemer zijn of haar reis niet heeft kunnen afmaken vanwege financieel onvermogen, mede hierdoor is het risico voor u als deelnemer zo klein dat extra betalen voor deze garantie geen meerwaarde heeft.

Artikel 18: Overige bepalingen

18.1. Alle rechtsverhoudingen tussen “Kobutex Motorreizen” en de reiziger is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen “Kobutex Motorreizen” en de reiziger, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van “Kobutex Motorreizen” gelegen is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.